Veel gestelde vragen

Ik wil meer weten over:

– om de brandveiligheid van elektrische installaties in uw gebouwen te waarborgen

– om te voldoen aan de eisen van verzekeraars. (Zijn brand- en gevolgschade gedekt?)

– om te voldoen aan wetgeving, die eist dat uw medewerkers en bezoekers verzekerd zijn

  van een veilige werkomgeving. (Wettelijke zorgplicht!)

Ervaringsfeit: brand ontstaat vaak door onveilige situaties in elektrische installaties of in de daarop aangesloten apparatuur. Periodieke inspectie-keuring volgens Scios Scope 10 biedt meer veiligheids-zekerheid. Scios Scope 10 is gebaseerd op de NTA 8220 norm.

Offerte aanvragen

– dé inspectie-keuring gericht op brandveiligheid van elektrische installaties die deel

  uitmaken van uw gebouw(en)

– deze inspectie-keuring omvat álle elektrische onderdelen van gebouwen (bijvoorbeeld de

  groepenkasten, de wandcontactdozen binnen/buiten etc. etc..)

– deze inspectie-keuring betreft óók de apparatuur/machines die op deze installatie(s) zijn

  aangesloten

– inspectie-keuring gebaseerd op de NTA 8220 norm (de beoordelingsmethode op brandrisico

  van elektrisch materieel conform de Nederlandse Technische Afspraak)

– inspectie-keuring uitsluitend door onafhankelijke Scios Scope 10 gecertificeerde inspecteurs

offerte-direct

Ervaringsfeit: de bedrijfszekerheid die onze periodieke Scios Scope 10 inspectie-keuring biedt past naadloos aan bij Veilig Verantwoord Ondernemen. Verzekeraars eisen toenemend de Scios Scope 10 inspectie-keuring. Kijk er de polissen op na of, beter nog, vraag uw assurantie-adviseur.

Ervaringsfeit: verbouwingen hebben praktisch altijd gevolgen voor elektrische installaties. Met tussentijdse Scios Scope 10 inspectie-keuringen voldoet u eerder aan de verzekeringsvoorwaarden.

Offerte aanvragen

– op dit moment is het nog geen wettelijke verplichting maar let wel op de ARBO-wet!

– verzekeraars nemen toenemend de Scios Scope 10 inspectie-keuring op in hun

  polisvoorwaarden  (bijvoorbeeld De Goudse, Achmea en Centraal Beheer stellen het al

  verplicht bij verzekerde bedragen vanaf € 500.000.)

Ervaringsfeit: u loopt financieel risico zonder een geldige Scios Scope 10 verklaring of als geconstateerde en gerapporteerde gebreken niet hersteld zijn.

Offerte aanvragen

– maximaal 3 jaar na de afgifte van het NEN-1010 opleveringscertificaat.

– Maximaal 3 of 5 jaar afhankelijk van de staat van de installatie.

Ervaringsfeit: niet iedere ondernemer staat erbij stil dat zelfs een kleine een verbouwing óók gevolgen heeft voor verzekeringspolissen. Vaak is een nieuwe of aanvullende inspectie-keuring Scios Scope 10 nodig. Overleg altijd met uw verzekeringsadviseur!

Offerte aanvragen

– dat is ondermeer afhankelijk van de staat van de installatie.

– de aanwezige installatiekennis.

Ervaringsfeit: wij ontzorgen onze opdrachtgevers door het nauwkeurig bijhouden van de  vereiste inspectie-keuringsdata. We maken tijdig een afspraak voor de nieuwe inspectie-keuring. Zo blijft u met Scios Scope 10 steeds voldoen aan de juridische verplichting en de Verzekeringsvoorwaarden omtrent brandveiligheid.

Offerte aanvragen

– om te voldoen aan de wettelijke (zorg)verplichting ten behoeve van medewerkers zoals vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)

– om de gevaren van werken met (of aan) laagspannings elektrotechnische installaties te elimineren en apparatuur en zoveel mogelijk uit te sluiten

– om gevaargevende situaties te signaleren

– om toekomstige gevaarlijke situaties te signaleren (preventie!)

– om te voldoen aan specifieke Verzekeringsvoorwaarden zoals veel verzekeraars die in hun polissen opnemen

Ervaringsfeit: aansprakelijkheid voor de gevolgen van onveiligheid bij

elektrische installaties heeft grote impact voor eigenaren en/of gebruikers daarvan.

De verplichte periodieke inspectie-keuring volgens Scios Scope 8 biedt meer veiligheids-zekerheid. Scios Scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140 norm.

Offerte aanvragen

– dé inspectie-keuring gericht op de arbeidsveiligheid van vaste elektrische installaties. Deze inspectie-keuring omvat álle vaste elektrische onderdelen van gebouwen (denk bijvoorbeeld aan groepenkasten, wandcontactdozen binnen/buiten etc. etc..)

– de inspectiekeuring van uiteenlopende elektrische apparatuur

– inspectie-keuring Scios Scope 08 gebaseerd op de NEN 3140 norm

– de inspectiekeuring bestaat onder andere uit *visuele inspectie en metingen van de installatie en relevante elektrische apparatuur, en kan worden uitgebreid met thermografisch onderzoek op potentieel kritische punten

  de inspectierapportage omvat constateringen inzake algehele veiligheid, defecten en eventueel aanbevelingen voor verbeteringen

  inspectie-keuring uitsluitend door onafhankelijke Scios Scope 8 gecertificeerde inspecteurs

Ervaringsfeit: de extra veiligheids-zekerheid die onze periodieke inspectie-keuring je biedt past naadloos in Veilig Verantwoord Ondernemen. Wettelijk gezien moet een bedrijf voldoen aan de NEN 3140 norm. Verzekeraars eisen echter steeds vaker de inspectie-keuring en verklaring volgens Scios Scope 8. Want dankzij de gebruikte methodiek én gecertificeerde inspecteurs biedt Scios Scope 8 alle partijen méér inzicht en zekerheid.

Offerte aanvragen

– juridisch gezien moet minimaal voldaan worden aan de Wettelijk Verplichte NEN 3140 norm  zodra je medewerkers te maken hebben met laagspannings elektrische installaties en apparatuur. (Dat is praktisch altijd  het geval!)

– verzekeraars nemen toenemend de Scios Scope 8 inspectie-keuring op in hun polisvoorwaarden

Ervaringsfeit: je risico op aansprakelijkheid en technisch falen wordt beter afgedekt met een geldige Scios Scope 8 keuring.

Offerte aanvragen

– Scios Scope 8 voldoet aan de eisen van NEN 3140

– Scios Scope 8 gaat kwalitatief verder dan NEN 3140 door haar geavanceerde controle- en rapportagemethodiek

– Sciso Scope 8 wordt uitsluitend door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd

In elk geval mag de geldigheidsduur van de afgegeven Scios Scope 8 verklaring niet overschreden worden.

Verder is de frequentie van de inspectie-keuring onder andere afhankelijk van factoren als

– branche

– staat van de installatie

– aantal afwijkingen

Offerte aanvragen

Uitbreiding van gebouwen, andere bouwkundige veranderingen…..de geldigheid van een Scios Scope 8 verklaring kán komen te vervallen

Ervaringsfeit: niet iedere ondernemer staat erbij stil dat zelfs een kleine een verbouwing óók gevolgen heeft voor verzekeringspolissen. Hetzelfde geldt vaak bij uitbreiding van elektrische apparatuur/machinepark. Ook dan is een nieuwe of aanvullende inspectie-keuring Scios Scope 8 meestal vereist. Overleg altijd met je verzekeringsadviseur – voor alle zekerheid!

Offerte aanvragen

– dat is ondermeer afhankelijk van de leeftijd van de installatie

Ervaringsfeit: wij ontzorgen onze opdrachtgevers door het nauwkeurig bijhouden van de  vereiste inspectie-keuringsdata. We maken tijdig een afspraak voor de nieuwe inspectie-keuring. Zo blijf je met Scios Scope 8 steeds voldoen aan de juridische verplichting en de Verzekeringsvoorwaarden omtrent brandveiligheid.

Offerte aanvragen

– zodra je elektrische energie opwekt met zonnepanelen (PV-installatie)

Offerte aanvragen

– veel verzekeraars stellen een Scios Scope 12 verklaring als voorwaarde  in hun polissen voor brand- en gevolgschade

– diverse verzekeraars eisen een Scios Scope 12 verklaring bij PV-installaties met een capaciteit van 50 of meer PV-panelen

wettelijke verplichting per 01 januari 2023 tot inspectie-keuring van PV-installaties (zonnestroom) in de agrarische sector

– wij verwachten dat de wettelijke verplichtingen voor agrarische bedrijven (met name op veestallen) op termijn  ook gaat gelden voor PV-installaties in andere sectoren. Denk dan aan industriële complexen en grootschalige gebouwen in dienstverlening en woningsector.

Ervaringsfeit: het risico op brand door PV-installaties is relatief hoog.
Vier belangrijke factoren spelen een rol bij de risico’s op brand: *de kwaliteit van de panelen *de overige installatie-onderdelen *het elektrotechnisch ontwerp *de technische montage. Bij brand is vaak sprake van een combinatie van genoemde factoren. De materiële en emotionele schade, ook in de (woon)omgeving, door brand en de gevolgen daarvan zijn vaak aanzienlijk.

Offerte aanvragen

De Scios Scope 12 is veelomvattend en in 2020 toegevoegd aan de DEM (Deelregeling voor Elektrisch Materiaal). De inspectie-keuring Scios Scope 12 omvat:

– ontwerpcontrole: het beoordelen van tekeningen, berekeningen en onderliggende bescheiden zoals technische documentatie en (leveranciers)garanties (dit kan zowel bij nog te realiseren PV-installaties als bij reeds geïnstalleerde en operationele installaties)

– controle op de elektrotechnische hardware (voldoet deze aan de technische vereisten)

– optische controle van PV-panelen en installatie-onderdelen

– elektrotechnische metingen

– thermografische inspecties

– indien nodig onderzoek via drones (ivm onbereikbare plaatsen)

– data-analyses

– potentiële risico’s inventariseren

– indioen nodig optimalisatie-advies

– rapportage en bij goedkeuring een Scios Scope 12 verklaring

– inspectiekeuring door een Scios gecertificeerd inspecteur

Ervaringsfeit: aansprakelijkheid voor de gevolgen van onveiligheid bij PV-installaties heeft grote impact voor eigenaren en/of gebruikers daarvan. Maar óók voor omwonenden dreigt gezondheidsschade. Bij brand in een PV-installatie is de kans op verspreiding van gevaarlijke (micro)elementen namelijk zeer groot. De opruiming daarvan is kostbaar. De periodieke inspectie-keuring volgens Scios Scope 12 biedt meer zekerheid omtrent brand- en gebruikersveiligheid.

Offerte aanvragen

– wettelijk gezien geldt die verplichting momenteel voor agrarische ondernemingen (veestalling)

– verzekeraars nemen toenemend de Scios Scope12 inspectie-keuring als verplichting op in hun polisvoorwaarden

Ervaringsfeit: je risico op veelzijdige aansprakelijkheid en technisch falen wordt beter afgedekt met een geldige Scios Scope12 keuring.

Offerte aanvragen

In elk geval mag de geldigheidsduur van de afgegeven Scios Scope 12 verklaring niet overschreden worden. (Zowel volgens veel polisvoorwaarden als, voor wat betreft de agrarische sector, wettelijk.)

De frequentie van de inspectie-keuring Scios Scope 12 is onder andere afhankelijk van factoren als

– branche

– staat van de installatie

– aantal afwijkingen

Ervaringsfeit: PV-installaties worden vaak uitgebreid. Hoe meer PV-panelen, hoe hoger de opbrengst in gegenereerd vermogen. Dat trekt een wissel op bestaande PV-installaties. Het gevaar van overbelasting en/of onoordeelkundige aanpassing ligt op de loer.

Offerte aanvragen

– dat is ondermeer afhankelijk van de leeftijd

– omgeving

Ervaringsfeit: wij ontzorgen onze opdrachtgevers door het nauwkeurig bijhouden van de  vereiste inspectie-keuringsdata. We maken tijdig een afspraak voor de nieuwe inspectie-keuring. Zo blijf je met EKCN en Scios Scope 12 steeds voldoen aan je juridische verplichting en de Verzekeringsvoorwaarden omtrent brandveiligheid.

Offerte aanvragen

Net zoals de NEN 3140 keuring is de inspectie-keuring Scios Scope 8 gericht op veiligheid voor je medewerkers en bezoekers.

– bij NEN 3140 (de Nederlandse Norm voor Laagspanningsinstallaties) wordt de bestaande vaste elektrische installatie gekeurd conform minimale eisen inzake (gebruiks)veiligheid

– met NEN 3140 goedkeuring wordt voldaan aan de eisen van ARBO-wet

inspectie-keuring volgens Scios Scope 8 gaat verder dan de NEN 3140.

– bij de Scios Scope 8 inspectie-keuring vormt NEN 3140 de basis

de Scios Scope 8 inspectie-keuring omvat ondermeer aspecten inzake het (aanraak) veilig gebruik van de installatie(s)

– de Scios Scope 8 inspectie-keuring resulteert, indien nodig, ook in advies inzake preventief te nemen veiligheidsmaatregelen

– de verplichting tot een inspectie-keuring volgens Scios Scope 8 is toenemend onderdeel van verzekeringsvoorwaarden

Tip: overleg met je verzekeringsadviseur of neem contact met ons op

Aanraak Veilige Arbeidsomstandigheden: Scios Scope 8

Inspectie-keuring Scios Scope 8 is gericht op veilig werken. Zoals vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet). Het doel van de wet is werkgerelateerde ongevallen en ziekten te voorkomen. De wet bevat richtlijnen, voorschriften en verplichtingen gericht op omstandigheden die gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. In het kader van keuringen van elektrische installaties is de algemeen bekende NEN 3140 norm mede gebaseerd op de ARBO-wet. Inspectie-keuring Scios Scope 8 omvat meer dan de minimale eisen van NEN 3140 en past daarmee beter in Verantwoord Ondernemen.

Meer over Scios Scope 8

Brandveiligheid: Scios Scope 10

Inspectie-keuring Scios Scope 10 richt zich op brandveiligheid. Uiteraard belangrijk voor medewerkers en mensen die jullie bedrijf bezoeken. Voldoen aan Scios Scope 10 is echter geen wettelijke verplichting. Je zou zeggen ‘helaas’ niet. Want brand en de gevolgen van brand veroorzaken grote materiële schadeposten. Naast brandschade ontstaat vaak gevolgschade zoals productieverliezen en claims van afnemers. Verantwoord Ondernemen betekent dan ook Verantwoord Verzekeren. De inspectie-keuring volgens Scios Scope 10 is een logische eis van verzekeraars.

TIP: overleg met je verzekeringsadviseur, check regelmatig de dekking – vooral ook bij aanpassingen/uitbreidingen van opstallen en/of machinepark.

Belangrijke overeenkomst: zowel voor de inspectie-keuring Scios Scope 8 als voor Scios Scope 10 geldt dat deze uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs.

Meer over Scios Scope 10

Exclusief voor Zonnestroom installaties: Scios Scope 12

Inspectie-keuring Scios Scope 12 richt zich uitsluitend op zonnestroominstallaties.

Het risico op brand door PV-installaties blijkt relatief hoog. Logisch dat verzekeraars inspectie-keuring Scios Scope 12 als voorwaarde om tot risicodekking over te gaan.

Zodra je elektrische energie opwekt met zonnepanelen (PV-installatie) komt Scios Scope 12 in beeld. Inspectie-keuring Scios Scope 12 richt zich op vier essentiële factoren:

*de kwaliteit van de panelen *de overige installatie-onderdelen *het elektrotechnisch ontwerp *de technische montage. Bij brand is vaak sprake van een combinatie van genoemde factoren. De materiële en emotionele schade, ook in de (woon)omgeving, door brand en de gevolgen daarvan zijn vaak aanzienlijk.

Scios Scope 12 staat volledig los van Scios Scope 10. Als je zonnestroom opwekt is het efficiënt beide inspectie-keuringen te combineren.

Wettelijke verplichting

Met ingang van 01 januari 2023 geldt de wettelijke verplichting tot inspectie-keuring van PV-installaties (zonnestroom) in de agrarische sector conform

Meer over Scios Scope 12

Brandveiligheid: Scios Scope 10

Inspectie-keuring Scios Scope 10 richt zich op brandveiligheid. Uiteraard belangrijk voor je medewerkers en mensen die je bedrijf bezoeken. Voldoen aan Scios Scope 10 is echter geen wettelijke verplichting. Je zou zeggen ‘helaas’ niet. Want brand en de gevolgen van brand veroorzaken grote materiële schadeposten. Naast brandschade ontstaat vaak gevolgschade zoals productieverliezen en claims van afnemers. Verantwoord Ondernemen betekent dan ook Verantwoord Verzekeren. De inspectie-keuring volgens Scios Scope 10 is een logische eis van verzekeraars.

TIP: overleg met je verzekeringsadviseur, check regelmatig de dekking – vooral ook bij aanpassingen/uitbreidingen van opstallen en/of machinepark.

Belangrijke overeenkomst: zowel voor de inspectie-keuring Scios Scope 10 als voor Scios Scope 12 geldt dat deze uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs.

Meer over Scios Scope 10

NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Dus van toepassing op installaties en apparatuur met een nominale spanning tot 1500 V gelijkspanning en 1000 V wisselspanning. Sinds 2019 betreft dit ook vast aangesloten apparatuur. Populair gezegd valt ook alles waar een stekker aan zit, en voeding nodig heeft van 230 of 400 Volt, onder keuringsverplichting NEN 3140.

NEN 3140 is gericht op veiligheid

De Arbeidsinspectie (ISZW) beschouwt NEN 3140 als facet van de wettelijke ARBO-verplichtingen van onder andere artikel 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Sinds juli 2019 is de NEN 3140+A3;2019 van kracht. Met de NEN 3140 veiligheidskeuring laat je zien te voldoen aan de Wettelijke Zorgplicht jegens je medewerkers en bezoekers.

NEN 3140 omvat  een scala aan *visuele inspecties  en *metingen en testen van de relevante elektrische installaties en idem apparatuur/machines.

EKCN voert NEN 3140 keuringen uit.  

Meer over NEN 3140

Belangrijk detail

Scios Scope 8, de moderne veiligheidskeuring, is ontwikkeld met NEN 3140 als basis. Inspectie-keuring Scios Scope 8 omvat meer dan de minimale eisen van NEN 3140. Scios Scope 8 werkt met state of the art methoden voor inspectie, keuring en verslag-legging. Zo komt het dat ondernemers kiezen voor inspectie-keuring Scios Scope 8. Logisch dat ook veel verzekeraars in hun Polisvoorwaarden Scios Scope 8 opnemen. De Scios Scope 8 inspectie-keuring wordt uitsluitend door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd.

Meer over Scios Scope 8

Offerte aanvragen

NTA 8220, is een genormeerde risicobeoordeling voor elektrische materieel (installaties en materiaal). NTA 8220 is expliciet gericht op het signaleren van brandrisico’s.  Daarmee gaat NTA 8220 verder dan NEN 3140, NEN 1010 en VIER ((Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s). In het kader van een NTA 88220 keuring worden schakel- en verdeelinrichtingen, machines en ruimtes met een verhoogd risico volledig gekeurd. (Voor andere ruimtes wordt een steekproef geaccepteerd.)

NTA 8220 dateert uit 2017.  Deze normering kwam tot stand in samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars, UNETO-VNI en iKeur (het platform van onafhankelijke elektrotechnisch inspecteurs).

EKCN voert NTA 8220 3140 keuringen uit.  

Meer over NTA 8220  

Belangrijk detail

Scios Scope 10, de moderne brandveiligheidskeuring wordt gezien als de opvolger van NTA 8220. Scios Scope 10 sluit nauw aan bij de huidige praktijk. De ontwikkelingen in elektrotechniek gaan namelijk snel. Zo is de inspectie-keuring Scios Scope 10 ontwikkeld met NTA 8220 als basis. Scios Scope 10 omvat meer dan de minimale eisen van NTA 8220. Scios Scope 10 werkt met state of the art inspectie-, keurings- en verslagleggingsmethoden. Zo komt het dat steeds meer verzekeraars en ondernemers  de voorkeur geven aan Scios Scope 10. In veel brandverzekeringspolissen vormt Scios Scope 10 een vast onderdeel van de voorwaarden. De Scios Scope 10 inspectie-keuring wordt uitsluitend door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd. EKCN inspecteurs zijn Scios gecertificeerd.

Meer over Scios Scope 10

Offerte aanvragen

NEN 1010 is de norm die betrekking heeft op ontwerp en aanleg van laagspanningsinstallaties. Deze norm is van toepassing is op nieuwe elektrische installaties in  woning- en utiliteitsbouw en industrie. Voorts heeft NEN 1010 ook betrekking op wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties.  NEN 1010 werkt daarmee op (brand)veiligheidsgebied preventief.

Ook dat verklaart de wettelijke verplichting tot voldoen aan de NEN 1010 norm op het moment van oplevering van de installatie of uitbreidingen en substantiële aanpassingen.

NEN 1010 vertegenwoordigt de stand van zaken met betrekking tot de normen HD 60364 en IEC 60364 van 10 oktober 2020. Deze twee internationale normen vormen de basis van NEN 1010. De huidige versie van NEN 1010 werd medio april 2021 gepubliceerd.

EKCN voert NEN 1010 keuringen uit

Meer over NEN 1010

NEN 1010 of Scios Scope 10

Veel branden vinden hun oorzaak in de elektrische installaties. De bedragen die gemoeid zijn met brand- en (bedrijfs)gevolgschade nemen sterk toe. Hetzelfde geldt ten aanzien van claims uit hoofde van aansprakelijkheid.

Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars vindt dat de normeringen conform NEN 1010 en NEN 3140 tekort schieten op het gebied van de brandveiligheid.

Zo kwamen Scios en de verzekeringsbranche tot de ontwikkeling van Scope 10.

Het is een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico. Scios Scope 10 is onderscheidend in omvattendheid, methodiek en rapportage.

De Scios Scope 10 inspectie-keuring wordt uitsluitend door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd.

Meer over Scios Scope 10

Offerte aanvragen

Voor elke PV-installaties op veestallingen is de Scios Scope 12 goedkeuring wettelijk verplicht. Die wettelijke verplichting geldt sinds 01 januari 2023. Er wordt gehandhaafd.

Naar wij verwachten zullen andere branches volgen. Zéker voor installaties met een theoretisch opgewekt vermogen van ……

Eisen verzekeraars Scios Scope 12 goedkeuring?

Verzekeraars nemen toenemend de Scios Scope12 inspectie-keuring als verplichting op

in hun polisvoorwaarden. Diverse maatschappijen hanteren de goedkeuringseis bij een theoretisch opgewekt vermogen. Let er op en vraag uw assurantie-adviseur.

Praktijkervaring:

Je risico op veelzijdige aansprakelijkheid en technisch falen wordt beter afgedekt met een geldige Scios Scope12 keuring.

Meer over Scios Scope 12

Offerte aanvragen

De Scios Scope 12 is een speciale brandveiligheidskeuring. Scios Scope 12 is namelijk volledig gericht op de brandveiligheid van installaties voor zonnestroom, dus PV-installaties. Goedkeuring levert een Scios Scope 12 verklaring op. De Scios Scope 12 is in 2020 toegevoegd aan de DEM (Deelregeling voor Elektrisch Materiaal).

Veelomvattende inspectie-keuring

De inspectie-keuring Scios Scope 12 is veelomvattend en betreft ondermeer

– ontwerpcontrole: het beoordelen van tekeningen, berekeningen en onderliggende

  bescheiden zoals technische documentatie en (leveranciers)garanties

  (dit kan zowel bij nog te realiseren PV-installaties als bij reeds geïnstalleerde en

   operationele installaties)

– controle op de elektrotechnische hardware (voldoet deze aan de technische vereisten)

– optische controle van PV-panelen en installatie-onderdelen

– elektrotechnische metingen

– thermografische inspecties

– indien nodig onderzoek via drones (ivm onbereikbare plaatsen)

– data-analyses

– potentiële risico’s inventariseren

– indien nodig optimalisatie-advies

– rapportage en bij goedkeuring een Scios Scope 12 verklaring

– inspectiekeuring door een Scios gecertificeerd inspecteur

Offerte aanvragen